ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรสา ภูผาดแร่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมาริษา ปรีมงคล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

Mr. Besong Thompson Bate
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0