ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนนทกร อาษาราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพูลศิลป์ วงศ์สำแดง
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0