ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ การสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัชฎาภรณ์ บุตรศรีน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0