ข้อมูลครู
ข้อมูลครู

บุคลากรโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม มีดังต่อไปนี้

 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้
 1 นายวนิช  บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2 นายสมศักดิ์  การสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 3 นางสาวลักขณา  ศรีรักษา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
 4 นางนนทกร  อาษาราช ครูชำนาญการ ภาษาไทย
 5 นายรุ่งนิรันด์  แสนศิลา ครูชำนาญการ ศิลปะ
 6 นางสาวสายไหม  ปัญญา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
 7 นางสาวอรวรรณ  พลายละหาร ครู คศ.2 วิทยาศาสตร์
 8 นางรัชฎาภรณ์  บุตรศรีน้อย ครู คศ.1 การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
 9 นางสาวพรพิมล  ภูเขาลาด ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 10 นางอมราภรณ์  บริหาร ครู คศ.1 คณิตศาสตร์
 11 นางสาวอรสา  ภูผาดแร่ ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ
 12 นางจุรีรัตน์  ภาจันทร์คู ครู คศ.1 คณิตศาสตร์
 13 นางสาวพูลศิลป์  วงศ์สำแดง ครูช่วยสอน ภาษาไทย
 14 นายกรกมล  อาษาราช วิทยากรพิเศษ พละ/สุขศึกษา
 15 นางสาวทัศนีย์  บุดดีสี วิทยากรพิเศษ คณิตศาสตร์
 16 นางสาวอนิศรา  มะลัยเถาว์ ครูพิเศษ ภาษาจีน
 17 Mr.Marke Trave ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ
 18 นางพิศมัย  คูนาเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 19 นายผาสุก  ภูแสงศรี นักการภารโรง 
 20 นายสุดใจ  ไวยะพันธ์ นักการภารโรง 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.78 KB