กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรุ่งนิรันด์ แสนศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6