คณะผู้บริหาร

นายเรืองศักดิ์ เสนาะเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม