กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอิสริญญา ฉิมพลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิริวรรร ภูแท่งเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1