คณะผู้บริหาร

นางสาวลักขณา ศรีรักษา
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม