ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

11

21

18

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

14

11

23

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

18

16

11

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

20

12

15

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

14

21

14

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

5

9

16

 

 

รวมทั้งสิ้น

82

90

     97