กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรัฐพล รัตน์ธานี
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1