ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรัฐพล รัตน์ธานี
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ